INTEGRITETSPOLICY

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ TEAM NORDIC TRAIL I ENLIGHET MED DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

ALLMÄNT

Team Nordic Trail registrerar och behandlar personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. GDPR lagen gäller från och med den 25:e maj 2018.

 

RÄTTSLIG GRUND FÖR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

 

ÄNDAMÅL MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Team Nordic Trail skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet består av att leverera den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Team Nordic Trail, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid bokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Team Nordic Trail och dess samarbetspartners.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Team Nordic Trails utbud och service.

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden och vilken information du erhåller från Team Nordic Trail eller dess samarbetspartners. I vissa fall kan du göra detta direkt i erbjudandet/informationen, t ex avregistrera din e-postadress från nyhetsbrev via länk i själva brevet. Då detta inte är möjligt kan du när som helst meddela oss via e-post info@teamnordictrail.fi eller via brev (se adress längst ner i dessa villkor) angående erbjudanden eller information som du ej önskar få så ändrar vi detta snarast möjligt.

Vi sparar endast uppgifter om födelsedatum när du registrerar dig som kund via vår hemsida, e-mail, telefon till kundtjänst och vid köp över disk. Personnummer är inte obligatoriskt. Födelsedatum används för att säkerställa att köparen uppnått lägsta ålder för beställd tjänst samt för att upprätthålla den säkerhet som krävs vid betalningstransaktioner över webben vid försäljning av evenemangsbiljetter.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Team Nordic Trail behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer.

I samband med beställning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid bokning inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning på dinkurs.se, via Team Nordic Trail och dess hemsida, per telefon, per e-post eller vid beställning över disk hos Team Nordic Trail eller biljettombud.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Team Nordic Trail i två år.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

 

VILKA SOM KAN KOMMA ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTERNA

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Team Nordic Trail. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av företagets samarbetspartners, t.ex. hotell, resebolag, lokala samarbetspartners på evenemangsorten (även utomlands) samt av företagets anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

 

SAMTYCKE

Genom att aktivt godkänna våra villkor på www.teamnordictrail.fi, vid köp över disk via Team Nordic Trail, vid köp eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

 

DINA RÄTTIGHETER

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via email till info@teamnordictrail.fi

För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.

Du kan även kontakta Team Nordic Trail på info@teamnordictrail.fi eller per telefon +358503562995 (Ida Kronholm) om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

Team Nordic Trail OY, Kulneffsgatan 1, 68600 Jakobstad. Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Team Nordic Trail OY, Kulneffsgatan 1, 68600 Jakobstad, Finland. är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

 

COOKIES

 

VAD ÄR EN COOKIE?

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner och tjänster, samt för att samla in begränsad information om besökaren. Cookies används även för att ge besökaren en bättre användarupplevelse. Syftet med cookies kan också vara att användaren inte ska behöva logga in på nytt eller ange språkval och andra inställningar för varje besök.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare.

Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att möjliggöra handel i vår webbutik och underlätta analyser av trafiken på vår webbplats, samt förbättra besökarens användarupplevelse.

 

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?

Permanenta cookies: Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett förinställt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.

Sessionscookies: Sessionscookies lagras i webbläsarens minne (till exempel Google Chrome) och raderas när webbläsaren stängs. De används bl.a. för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.

Tredjepartscookies: Vår webbplats och de tredjepartstjänster vi använder, lagrar cookies i din webbläsare, förutsatt att man valt att acceptera detta. Man kan ta del av informationen på webbplatsen även om man avböjt lagring av cookies, men vissa funktioner kanske inte fungerar som det är tänkt.

 

TREDJEPARTSTJÄNSTER SOM VI ANVÄNDER:

Google Analytics – Vi använder Google Analytics för att föra statistik över våra besökare. Google Analytics skapar en profil av besökaren genom att samla in anonym information: t. ex. vilken webbläsare som används och på vilken typ av hårdvara webbläsaren används på. Ingen personlig identifierbar information samlas in av Google Analytics.

Läs Googles Sekretess- och användarvillkor för att få reda på hur de använder informationen som vi delar med dem.

Google Analytics är enbart aktivt om användaren har gett tillåtelse att vi lagrar cookies i webbläsaren. Här kan du läsa om de cookies som Google lagrar i din webbläsare.

Mailchimp – Analys, i marknadsföringssyfte. Ger oss möjlighet att spåra hur effektiva våra e-postkampanjer är och se hur mottagarna reagerar på innehållet.

Här kan du läsa om de cookies som Mailchimp lagrar i din webbläsare.

 

HUR KAN JAG KONTROLLERA ELLER TA BORT COOKIES?

Webbplatsens besökare kan godkänna eller neka användandet av cookies i den egna webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Titta i Hjälp-menyn på din webbläsare för att se hur du ska göra för att stänga av cookies. Observera att nekandet av cookies kan leda till att vår webbplats inte fungerar optimalt i din webbläsare.